ไม่พูดการชั่ว แต่กระทำการดี

Intimacy Friday 22 June 2018
“เพราะว่า ผู้ใดรักชีวิตและปรารถนา จะเห็นวันเวลาดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่ว และห้ามปาก ไม่ให้พูดล่อลวง ให้เขาละความชั่วและทำความดี ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและดำเนินตาม”
‭‭1 เปโตร‬ ‭3:10-11‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การใช้คำพูดในทางที่ดี คำพูดตามพระทัยพระบิดาจะช่วยให้เราได้ ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยความปลอดภัยและเป็นพระคุณพระเจ้า การควบคุมคำพูดไม่ให้มีคำพูดในทางชั่ว เป็นสิ่งที่สำคัญต่อวิญญาณจิต มาก การไม่กระทำการชั่วและกระทำดีเป็นสิ่งที่พระบิดาพอพระทัย 
 
+ ทุกอย่างจึงเริ่มจากความคิดและส่งผลไปถึงการกระทำทั้งสิ้น ขอพระวิญญาณช่วยให้เรา ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ได้ ด้วยกำลังจากพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.