ไฟพิพากษาจะลงมา

Intimacy Thursday 23 August 2018 
“โดยน้ำนั้นเอง โลกในเวลานั้นก็ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วม และโดยพระวจนะเดียวกันนั้นเอง ฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบัน ก็เก็บรักษาไว้สำหรับไฟ ถูกเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันหายนะของบรรดาคนอธรรม”
‭‭2 เปโตร‬ ‭3:6-7‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อเราอ่านพระวจนะทั้งเล่ม เราจะเห็นว่า แผนการความรักที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์เป็นเช่นไร เราเห็นว่า ในสมัยนั้น น้ำถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายคนบาปในแผ่นดินโลก และในเวลานี้ ไฟจะเป็นตัวพิพากษาบรรดาประชาชาติอธรรม 
 
+ พระวจนะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งสิ้นแล้ว เมื่อเราอ่านและใคร่ครวญ เราจะเห็นถึงความเสื่อมทรามทั้งสิ้นที่คืบคลานเข้ามา เราต้องเตรียมชีวิตของเรา ทำหน้าที่ตามพระทัยพระบิดาในชีวิตเรา. นำข่าวประเสริฐและสั่งสอนชนชาติต่างๆ ให้เป็นสาวกพระเยซู ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้พันธกิจที่ยิ่งใหญ่จะสำเร็จในชีวิตของเราด้วย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.