ไฟของพระเยโฮวาห์มาไหม้อยู่ท่ามกลางเขา

1เมื่อประชาชนบ่น พระเยโฮวาห์ทรงไม่พอพระทัย พระเยโฮวาห์ทรงสดับแล้วทรงพระพิโรธ มีไฟของพระเยโฮวาห์มาไหม้อยู่ท่ามกลางเขา เผาค่ายรอบนอกเสียบ้าง 2แล้วคนทั้งหลายจึงร้องต่อโมเสส และเมื่อโมเสสได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ไฟก็ดับ กดว 11:1-2

พระบิดามีความอดทนนาน พระองค์ให้โอกาสแก่ลูก ๆ ของพระองค์อยู่เสมอ เราเห็นได้ว่าพระวจนะของพระองค์ แต่เมื่อถึงเวลาหนึ่ง พระองค์ก็มีความโกรธอย่างชอบธรรม เช่นกัน หลายต่อหลายครั้งที่พระองค์มีหนทางช่วยกู้ชนชาติอิสราเอล จากความยากลำบาก จากศัตรูที่เข้ามา พวกเขากลับหลงลืมพระเมตตาคุณของพระองค์อย่างรวดเร็ว

แม้กระนั้นเพียงคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมเพียงคนเดียวคือโมเสส พระองค์ก็ระงับโทสะในทันที จากไฟที่พระองค์เทลงมาจะเผาผลาญพวกเขา เราเอง ชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซู คำอธิษฐานของเราจึงมีพลัง และฤทธิ์อำนาจเช่นกัน เราต้องรักษาความชอบธรรมเอาไว้ การอยู่ใกล้ชิดสนิทกับพระวิญญาณ รับการสัมผัสจิตวิญญาณ รับการสำแดงจากพระองค์อยู่เสมอ จะนำให้เราเข้าใจพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.