ไปเถิด เราจะช่วยเจ้าให้พูด และจะสอนคำซึ่งควรจะพูด

11พระยาห์เวห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “ใครเล่าสร้างปากมนุษย์หรือทำให้เป็นใบ้ หูหนวก ตาดี หรือตาบอด? เรา ยาห์เวห์ เป็นผู้ทำไม่ใช่หรือ? 12บัดนี้ ไปเถิด เราจะช่วยเจ้าให้พูด และจะสอนคำซึ่งควรจะพูด” 13แต่ท่านทูลว่า “องค์เจ้านาย โปรดใช้คนอื่นไปเถิด” อพย 4 : 11-13
พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาด้วยความรัก และสร้างเราจากผงคลีดิน ดังนั้น ทุกสิ่งพระองค์จึงเป็นผู้สร้างขึ้น ร่างกายทุกส่วนพระองค์เป็นผู้สร้าง พระองค์เป็นผู้สร้าง ผู้เริ่มต้นทั้งสิ้น เรามีพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรคแล้ว เราจะกลัวสิ่งใดอีก
พระเจ้าย้ำกับโมเสส ให้รู้ว่าพระองค์สร้างปากมนุษย์ ดังนั้น พระองค์จึงรุ้ว่าจะใช้โมเสสอย่างไรในการพูด เพราะผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านแต่เป็นพระองค์ผู้ที่มีวิธีการในการช่วยเหลือในจุดอ่อน ที่เราอาจมียู่ เมื่อเราต้องเผชิญสถานการณ์บางอย่าง

Leave a Comment

Your email address will not be published.