ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา

แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด” ปฐก 1:26
ตลอดหกวัน ที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์เพียงแค่ตรัสเท่านั้น และพระองค์ได้สร้างมนุษย์ตามยอย่างพระองค์ นั่นหมายถึงเราเองเป็นผู้ที่มีลักษณะของพระเจ้าผู้สร้างเราอยู่  เราจึงควรภาคภูมิใจที่พระองค์สร้างชีวิตเราขึ้น และพระองค์ก็รักเรามากอย่างที่เราเองก็สัมผัสพระทัยของพระองค์ได้อยู่เสมอ
หน้าที่อันสำคัญหนึ่งก็คือการที่ให้มนุษย์ครอบครอง เรายังมีสิทธิในการครอบครองตามที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราไว้ เราต้องใชสิทธินั้นด้วยความซื่อสัตย์และถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด พระองค์เพียงผู้เดียวที่เราอยากจะอยู่ใกล้ชิดและทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระองค์
เสียงพระองค์จึงมีความสำคัญกับชีวิตของเราเป็นอย่างมาก

Leave a Comment

Your email address will not be published.