ให้เฉพาะโมเสสผู้เดียวเข้ามาใกล้พระเยโฮวาห์

1พระองค์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้ากับอาโรน นาดับ และอาบีฮู กับพวกผู้ใหญ่เจ็ดสิบคนของอิสราเอลจงขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาห์ แล้วนมัสการอยู่แต่ไกล 2ให้เฉพาะโมเสสผู้เดียวเข้ามาใกล้พระเยโฮวาห์ ส่วนคนอื่นๆอย่าให้เข้ามาใกล้และอย่าให้ประชาชนขึ้นมากับโมเสสเลย” อยพ 24:1-2

พระเจ้าเรียกให้คนที่พระเจ้าเลือกบางคนเข้ามาใกล้ เพื่อนมัสการพระองค์ ซึ่งในกลุ่มคนที่พระองค์เลือก ยังถูกกันให้นมัสการพระองค์อยู่แตไกล มีเฉพาะโมเสสเท่านั้นที่เข้ามาใกล้พระองค์ได้

เราได้รับพระคุณ โดยพระวิญญาณได้สถิตในเราแล้ว เราแต่ละคนมีพระองค์อยู่ในเรา ความแตกต่างของคนที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์กับคนที่อยู่ห่างพระองค์ ก็คือการใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์ การให้เวลากับพระองค์ พูดคุย อธิษฐาน นมัสการพระองค์ สิ่งนี้สำคัญมากกับชีวิตเรา

เราเห็นโมเสส ได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างจากคนอื่น แต่วันนี้เรามีพระวิญญาณในเรา เราจะปรารถนาที่ใกล้ชิดกับพระองค์ หรือเลือกที่จะอยู่ห่าง ๆ พระองค์ นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเลือก

วันนี้ ทุกคนได้สิทธิพิเศษเดียวกันกับที่โมเสสเคยได้รับ เราต้องปรารถนาใกล้ชิดอย่างที่โมเสส ทำ

ความโปรดปรานของพระเจ้าจึงอาจมีแตกต่างกันไป ตามหัวใจและความกระหาย ปรารถนาพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.