ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่าง

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2“ดูซี เราได้ออกชื่อเบซาเลล ผู้เป็นบุตรชายอุรี ผู้เป็นบุตรชายเฮอร์แห่งตระกูลยูดาห์ 3และได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่าง อพย 31:1-4

ในเวลานั้น พระเจ้าประทานพระวิญญาณให้กับบางคนในการทำงานของพระองค์อย่างเจาะจง เมื่อพระวิญญาณประทับในเขาเหล่านั้น เขาจึงมีทักษะที่ชำนาญและแตกต่างจากคนทั่วไป

พระวิญญาณในเราก็เช่นกัน พระองค์สามารถประทานความเข้าใจและการงานบางอย่างในการทำงานเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ เมื่อเราทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า พระองค์ก็จะเป็นผู้ที่นำและช่วยเราในการทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นจนสำเร็จได้ เราต้องเชื่อและพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ด้วยสุดกำลัง

Leave a Comment

Your email address will not be published.