ให้อภัยกันและกันและ

Intimacy Thursday 8 November 2018
“แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:32‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระวิญญาณเข้ามาสร้างชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เหมือนพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณสร้างให้เรามีใจ กรุณาและสงสาร  และสิ่งสำคัญอีกประการคือการให้อภัยกันและกัน 
 
+ พระเยซูคริสต์เป็นอย่างไร ชีวิตเราก็ต้องถูกสร้างขึ้นโดยพระวิญญาณให้เป็นเช่นนั้น เมื่อเรายอมเปลี่ยนให้พระองค์เข้ามาทำงาน เราก็จะไม่เป็นเหมือนเดิม 

Leave a Comment

Your email address will not be published.