ในพระเยซูคริสต์มีความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว

Intimacy Tuesday 23 October 2018
“มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคน พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือ สรรพสิ่ง ทรงทำการผ่าน สรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:5-6‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เรามีพระบิดาคนเดียว ที่เราจะสรรเสริญนมัสการ  ผู้เดียวที่เราจะเทิดทูน พระองค์เท่านั้นที่หลอมรวมวิญญาณจิตของเราทั้งหลายเอาไว้
+ เรามีความเชื่อเดียวกัน แม้ว่าคริสตจักรจะมีรูปแบบ การดำเนินที่แตกต่างกันไปก็ตาม พระองค์ทำงานผ่านเราทุกคนอยู่ เพื่อให้แผนงานของพระองค์สำเร็จผ่านชีวิตของเรา  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีทั้งสิ้นนี้ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.