โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าแม้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์

8ฝ่ายโมเสสจึงรีบกราบลงที่พื้นดินนมัสการ 9แล้วทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าแม้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์โปรดเสด็จไปท่ามกลางพวกข้าพระองค์เพราะเป็นชนชาติคอแข็งดื้อดึง และขอทรงโปรดยกโทษความชั่วช้าและความบาปของพวกข้าพระองค์ และโปรดรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ด้วย” อพย 34:8-9

การอธิษฐานวิงวอน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อ เมื่อเราอธิษฐานวิงวอนเผื่อ คนอื่น ๆ ที่เขาเองกำลังทุกข์ยากลำบาก หรือแม้แต่การอธิษฐานวิงวอน ขอการยกโทษความบาปแทน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการชำระความบาปแทนเขาได้ แต่เป็นการร้องทูลไปถึ
งพระบิดาในฟ้าสวรรค์ ที่จะโปรดเมตตาและมีพระทัยต่อคนเหล่านั้น ดังเช่นที่ โมเสสได้อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้า

เมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้า เราก็ต้องมีช่วงเวลาการอธิษฐานวิงวอนเผื่อคนอื่น หรือ เหตุการณ์สำคัญที่ต้องขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างมาก เช่น การข่มเหงในพี่น้องคริสเตียนบางที่ บางแห่ง เป็นต้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.