โลหิตประเสริฐ

Intimacy Thursday 31 May 2018 
“พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระ ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่าน ไม่ใช่ไถ่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง แต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อย”
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:18-19‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ค่าไถ่ชีวิตเรามาจากโลหิตประเสริฐขอพระเยซูคริสต์ ที่ได้ยอมเจึปวดเพื่อเรา เพื่อความบาปเราจะได้มลายหายไป และมลทินบาปจะไม่มีเหลือ 
 
  • +พระเยซูรักเรา อย่างไม่ทีเงื่อนไข พระองค์จึงยอมตายเพื่อเอาชีวิตพระองค์มาแทนชีวิตเรา เราต้องดำเนินชีวิตให้คุ้มค่าทุกวันที่พระองค์เมตตาเรา ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราอีกต่อไป แต่เพื่อพระนามพระองค์จะถูกแผ่ขยายออกไปจนสุดปลายแผ่นดิน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.