โยบ 22 : 21-22

” จงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างศานติ

ดังนั้นสิ่งที่ดีจะมาถึงท่าน

ขอจงรับคำสั่งสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์

และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่าน “

โยบ 22 : 21-22

Leave a Comment

Your email address will not be published.