โมเสส โมเสสเอ๋ย

เมื่อพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรเห็นท่านหันมาดู พระองค์จึงตรัสเรียกท่านจากพุ่มไม้นั้นว่า “โมเสส โมเสสเอ๋ย” อพย 3:4

พระลักษณะพระเจ้าได้ถ่ายทอดมาถึงมนุษย์อย่างเราในทุกๆ ด้าน เราเห็นได้จากที่พระองค์มองดู โมเสส จากฟ้าสวรรค์ เราเห็นพระลักษณะที่แสดงออกของพระองค์ อย่างชัดเจน อย่างที่มนุษย์อย่างเรานั้นเป็น

พระองค์สนใจในทุกอิริยบทชีวิตของเรา พระองค์เฝ้ามองเรา และปรารถนาอย่ากจะใช้เวลากับเรามาก ในขณะเดียวกันพระเยซูก็ได้อธิษฐานวิงวอนเผื่อเราอยู่บนฟ้าสวรรค์เช่นกัน และพระวิญญาณก็ยังทำงานอยู่ภายในเราตลอดเวลา นับได้ว่าเป็นความผูกพันที่พระบิดาของเรามีให้แก่เราอย่างเหลือล้น พระองค์เป็นคำตอบเดียวเท่านั้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.