โมเสสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้า

29ต่อมาโมเสสลงมาจากภูเขาซีนาย มีแผ่นพระโอวาทสองแผ่นในมือของท่านด้วยขณะที่ลงมาจากภูเขานั้น โมเสสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้า อพย 34:29

ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระเจ้า ผู้ที่สนิทสนมกับพระวิญญาณ จะสะท้อนชีวิตที่มีพระสิริของพระองค์ออกมาให้คนอื่นได้เห็นได้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ภาพเดียวกับที่โมเสสได้รับ ทางด้านกายภาพ แต่เมื่อเราสนิทสนมฝ่ายวิญญาณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ชีวิตเราจะเป็นเช่นนั้น คือสะท้อนพระสิริของพระเจ้า คนอื่นจะสัมผัสได้ และเห็นฤทธิ์เดชที่ทำงานผ่านชีวิตของเรา

จะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อเรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระสิริที่พระองค์จะประทานให้ ผ่านชีวิตที่แสวงหา ใกล้ชิด สนิทสนมกับพระองค์อย่างต่อเนื่อง ทุก ๆ เวลา

Leave a Comment

Your email address will not be published.