โดยพระวิญญาณและความเชื่อ เราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับ

intimacy saturday 16 Mar 19
ท่านที่ปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติ ก็ขาดจากพระคริสต์ และหล่นพ้นจากพระคุณไปเสียแล้ว 5เพราะว่า โดยพระวิญญาณและความเชื่อ เราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับ  กท5.4-5
  • เมื่อพระเยซู เข้ามาประทับในชีวิตเราแล้ว ก็อย่าให้เราพึ่งพาธรรมบัญญัติเพื่อให้เราชอบธรรม เพราะพระคุณของพระเยซู ก็เต็มล้นอยู่ ในเรามิใช่หรือ
  • เราชอบธรรมโดยความเชื่อ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราก็จะช่วยให้เรารับการ เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซู มากยิ่งขึ้น
  • การที่เราดำเนินชีวิตเป็นเหมือนพระเยซู เพราะเรายอมจำนนต่อพระองค์ให้ พระองค์เข้ามาทำงานในชีวิตของเรา มากและมากยิ่งขึ้น ทุกวัน สรรเสริญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.