โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์

โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น

ฮีบรู 11:3 KJV

https://bible.com/bible/175/heb.11.3.KJV

พระบิดาได้สร้างทุกสรรพสิ่งและทั้งสิ้นก็เกิดจากพระองค์นี่เป็นความเชื่อที่พระวจนะพระเจ้าได้บอกไว้ และเป็นความมั่นใจที่พระบิดาได้อยู่ด้วยกับเราเสมอ

การประกาศถ้อยคำด้วยความเชื่อในการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆเรื่องจึงมีความหมายและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราต้องมีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นและไม่สั่นคลอนต่อเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ด้านหน้า ทุกถ้อยคำที่เราพูดออกมาจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นการรับรองจากพระองค์

และทุกสิ่งที่สายตาฝ่ายโลกมองไม่เห็นก็จะเกิดผลเป็นจริงออกมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งก็คือความเชื่อและการประกาศให้คำของเราออกมา

ขอพระบิดาทานความเชื่อและถ้อยคำอันยิ่งใหญ่จากพระองค์ทุกๆเวลาเพื่อจะนำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามคำอธิษฐานวิงวอนและเป็นไปตามพระทัยของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.