โดยกางเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลก

แม้แต่คนที่เข้าสุหนัตแล้ว ก็ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่พวกเขาปรารถนาให้พวกท่านเข้าสุหนัต เพื่อพวกเขาจะได้เอาเนื้อหนังของพวกท่านไปอวด 14ข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไรนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลก  กท.6:13-14
  • ธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงการละเมิดในบาป และพระวจนะได้บอกให้เรานัั้นอยู่ในพระคุณ
  • กางเขนพระเยซู เท่านั้นที่ลบมลทินบาปของเราได้
  • เราเองได้ตายจากตัวเก่าไปแล้ว และพระเยซูได้ครอบครองชีวิตเราแล้ว

Leave a Comment

Your email address will not be published.