โคโลสี 1:9

โคโลสี 1:9 TH1971

เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยิน เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ

https://www.bible.com/th/bible/275/COL.1.9.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.