แล้วเราจะอยู่ที่ปากของเจ้า และปากของเขา และเราจะสอนเจ้าว่าควรจะทำประการใด

เจ้าจะพูดกับเขา และบอกสิ่งซึ่งเขาควรจะพูด แล้วเราจะอยู่ที่ปากของเจ้า และปากของเขา และเราจะสอนเจ้าว่าควรจะทำประการใด  อพย 4:15
พระเจ้ายังทำงานผ่านโมเสสแม้ว่า เขาจะบอกว่าตนเองเป็นคนพูดน้อย และไม่กล้าพูดต่อหน้าฟาโรห์ พระองค์ได้ส่ง อาโรนมาช่วยท่าน และมากกว่านั้น พระองค์ยังบอกอีกว่า จะอยู่ที่ปากของท่าน ด้วย และพระองค์จะสอนท่านด้วยว่าจะต้องทำประการใด
ลักษณะการทำงานของพระเจ้า ทำให้เราเห็นการทำงานอย่างเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูได้สัญญาเอาไว้ว่าจะประทานให้แก่เรา ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างที่สุดเมื่อเราให้พระวิญญาณเป็นผู้ที่ทำงานในเรา เพื่อให้ทั้งสิ้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์
เมื่อเราให้พระวิญญาณ นำหน้าเรา เราก็จะไม่ต้องกังวลใจใดๆ  อีกต่อไป ทั้งสิ้นให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.