แล้วพระยาห์เวห์จึงเปลี่ยนพระทัย ไม่ทรงทำอันตรายประชากรของพระองค์

11แต่โมเสสกราบทูลวิงวอนพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ทำไมพระองค์จึงกริ้วยิ่งนักต่อประชากรของพระองค์ ซึ่งทรงนำออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เล่า?
14แล้วพระยาห์เวห์จึงเปลี่ยนพระทัย ไม่ทรงทำอันตรายประชากรของพระองค์อย่างที่มีพระดำริไว้แก่ประชากรของพระองค์
อพย 32:11,14

แม้ว่าพระเจ้ามีสิทธิ์อำนาจเด็ดขาดต่อการทำบางอย่างแก่ชีวิตเรา แต่พระองค์ก็มีพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง เราเห็นได้ว่า แม้ว่าชนชาติอิสราเอลทำผิดบาปต่อพระองค์ ต่อหน้าต่อตา และพวกเขาสมควรที่จะได้รับผลนั้นเพราะความผิดของพวกเขาเอง โมเสสได้ทูลอ้อนวอนขอชีวิตแทนพวกเขา และในที่สุดพระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัย

เพราะพระองค์ยังคงฟังคำอธิษฐาน วิงวอน อ้อนวอน ของเราอยู่เสมอ ไม่ว่าเรื่องจะเลวร้ายมากเพียงใด พระองค์มีพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย พระองค์ยังฟังเสียงอธิษฐาน และพระองค์อยากที่จะใช้เวลากับเราอยู่เสมอ เราต้องจัดเวลาอยู่กับพระองค์ ให้สนิทสนมเหมืออย่างที่โมเสสได้ทำ และพระองค์ก็ฟังเสียงวิงวอนโมเสสด้วยเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.