แล้วจงขึ้นมาบนภูเขาซีนายแต่เช้า จงคอยเฝ้าเราบนยอดภูเขานั้น

1พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงสกัดศิลาอีกสองแผ่นเหมือนเดิมแล้วเราจะจารึกคำเหมือนในแผ่นเก่าที่เจ้าทำแตกนั้นให้ 2จงเตรียมให้พร้อมเวลาเช้า แล้วจงขึ้นมาบนภูเขาซีนายแต่เช้า จงคอยเฝ้าเราบนยอดภูเขานั้น อพย 34 :1-2

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรัก ความเมตตาและให้โอกาสอยู่เสมอ พระองค์ไม่เคยจดจำความผิดเพราะรู้ว่า เรายังไม่สมบูรณ์ทุกเรื่อง แต่ต้องเข้ามาด้วยใจถ่อม

พระเจ้าจารึกแผ่นศิลาให้แก่โมเสสอีกครั้งหลังจากที่โมเสสทำแตกเพราะบันดาลโทสะเรื่องการไหว้รูปเคารพวัวทองคำของอิสราเอล พระเจ้าไม่ได้โกรธท่านเรื่องนี้ แต่สั่งให้ท่านทำศิลาเพื่อพระองค์จะได้จารึกพระบัญญัติเอาไว้ให้อิสราเอล

เราจึงไม่ต้องปรักปรำหรือฟ้องผิดตัวเอง อีกต่อไปเพราะเมื่อเราสารภาพบาป ความบาปนั้นก็หายไปในทันที เราต้องเชื่อในพระเมตตาคุณของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

Leave a Comment

Your email address will not be published.