และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา

intimacy Saturday 2 March 2019
และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา กท3:29
  • พระเยซู มาทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์ พระองค์ จึงสำคัญกับชีวิตฝ่ายวิญญาณะราอย่างมาก
  • การที่จะรับพระสัญญาอย่างที่พระวจนะ และอับราฮัม ได้รับนั้นืสิ่งที่สำคัญ คือต้องมีความเชื่อว่าพระสัญญาที่เราได้รับเป็นพระสัญญาเดียวกับที่ พระเจ้าได้ประทานให้กแก่อับราฮัม ทั้งที่จะยังไม่มีการจดบันทึก
  • เราจึงเป็นทายาทตามพระสัญญา และเราต้องรักษาสถานะ เอกไว้ให้ได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.