แม้เราทำบาป พระคุณพระเจ้าก็ยังโอบอุ้มเราไว้

“ถ้าผู้ใดทำผิด คือทำผิดพระบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดของพระยาห์เวห์ที่ทรงห้ามทำ ถึงแม้ทำโดยไม่รู้ตัว เขามีความผิด จะต้องรับโทษความผิดของเขา ลวต5:17

พระวจนะให้ความชัดเจนถึงเรื่องการทำผิดบาป แม้โดยไม่รู้ตัว ผู้นั้นยังต้องรับโทษความผิดบาปนั้น โดยการที่ให้เอาแกะมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

เรารู้ว่าเราเป็นคนบาปในทางพฤตินัย แม้ว่าเราจะเป็นคนชอบธรรมในทางนิตินัยแล้ว เนื้อหนังของเรายังเป็นเนื้อหนังที่เป็นความบาป เราจึงยังผิดพลาดและทำบาป ตามที่พระวจนะได้กล่าวไว้

ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย 1 ยอห์น 1 : 8

เมื่อเรายอมรับว่าเรายังดำเนินชีวิตในบาป เราจึงต้องสารภาพบาปทุกวัน อย่างที่พระเยซูได้สอนให้เราอธิษฐาน ในเรื่องการสารภาพบาปของเราต่อพระบิดา

การที่เรารู้ว่าเรายังอยู่ในเนื้อหนังที่มีบาป ทำให้เราต้องตระหนักถึงการที่เราต้องอยู่ร่มพระคุณของพระบิดาอยู่เสมอ และพึ่งพาพระองค์ ด้วยสุดกำลัง

และทุกครั้งเราสารภาพบาป พระเจ้าก็ได้ลบบาป ทั้งสิ้น จนไม่เหลือ เราไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดแต่อย่างใด แต่เราต้องให้พระวฺยอเราในการมีชัยเหนือบาปให้ได้

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น 1 ยอห์น 1 : 9

ขอพระวิญญาณช่วยให้เรามีชัยเหนือความบาปอยู่เสมอ และเมื่อใดที่เราพลาด ล้มลง ขอให้เราไม่ฟ้องผิด เมื่อเราสารภาพบาป ดังที่พระวจนะของพระองค์ได้ย้ำเตือนเราแล้ว และปกป้องเราจากความบาปทั้งสิ้นด้วย อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.