แผ่นดินนั้นเราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า

1พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ไปเถิด จงยกไปจากที่นี่ เจ้ากับพลไพร่ซึ่งเจ้านำขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ ไปยังแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบว่า ‘แผ่นดินนั้นเราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า’ 2เราจะใช้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งนำหน้าเจ้าไป และจะไล่คนคานาอัน คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ คนเยบุส ออกเสียจากที่นั่น อพย 33:1-2

พระเจ้าสัญญากับชนชาติอิสราเอลและบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะประทานแผ่นดินที่มีน้ำผึ้งและน้ำนมไหลบริบูรณ์ และพระองค์ก็นำพวกเขามาถึง แผ่นดินั้น นั่นคือแผ่นดินคานาอัน

เมื่อพระเจ้าให้พระวจนะที่เต็มไปด้วยพระสัญญามากมายนั้น นั่นคือพระพรที่พระองค์จะประทานให้ และหน้าที่ของเราคือต้องออกไปรับและทำให้สำเร็จ เราต้องทำส่วนของเราด้วยเต็มกำลัง และขอสติปัญญาจากพระองค์ เพื่อทำให้พระสัญญานั้นสำเร็จเป็นจริงและถวายเกียรติแด่พระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.