แต่ให้ทุกคนสำรวจกิจการของตนเองจึงจะมีอะไรๆที่จะอวดได้ในตนเองผู้เดียว ไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่น

“แต่ให้ทุกคนสำรวจกิจการของตนเองจึงจะมีอะไรๆที่จะอวดได้ในตนเองผู้เดียว ไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่น เพราะว่าทุกคนต้องแบกภาระของตนเอง”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭6:4-5‬ ‭KJV‬‬
 พระบิดาสร้างเราแต่ละคนอย่างเจาะจงและมีเอกลักษณ์ เราเป็นก่รทรงสร้างที่มีค่าในสายตาของพระองค์
พระวจนะย้ำให้เราไม่เปรียบเทียบเรากับคนอื่น เรามีภาระและกางเขนที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ให้เราซื่อสัตย์ในส่วนของเราอย่างดีที่สุด

Leave a Comment

Your email address will not be published.