แต่เมื่อความเชื่อนั้นได้มาแล้ว เราจึงไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุม อีกต่อไปแล้ว

Intimacy Wednesday 27 February 2019
“ก่อนที่ความเชื่อมานั้น เราถูกธรรมบัญญัติจองจำไว้ ถูกกักบริเวณไว้จนความเชื่อจะปรากฏ เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นผู้ควบคุมของเรา จนพระคริสต์เสด็จมา เพื่อเราจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ แต่เมื่อความเชื่อนั้นได้มาแล้ว เราจึงไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุม อีกต่อไปแล้ว”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭3:23-25‬ ‭THSV11‬‬
+ พระเจ้าออกแบบมาให้มนุษย์ อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ และเมื่อ คนยิว ได้ ธรรมบัญญัติ พระเจ้าย้ำเตือนให้พวกเขาดำเนินตามการเชื่อฟังของ ธรรมบัญญัติและพระจ้าจะรับรอง
+ เมื่อถึงช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์มา พระองค์ทำให้ธรรมบัญญัติบริบูรณ์ผ่านกางเขนที่พระเยซูคริสต์มาไถ่บาปเรา
+!เราจึงชอบธรรมด้วยความเชื่อใน พระเยซู

Leave a Comment

Your email address will not be published.