แต่ว่าท่านที่รักทั้งหลาย พึงระลึกถึงคำพยากรณ์ของพวกอัครทูตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

แต่ว่าท่านที่รักทั้งหลาย พึงระลึกถึงคำพยากรณ์ของพวกอัครทูตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ยูดา 17

หนังสือพระวจนะเป็นหนังสือที่บอกถึงเรื่องราวคำพยากรณ์ในอนาคตที่จะเกิด และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใช้ ผู้รับใช้พระองค์ในการบันทึกเรื่องราวที่มีฤทธิ์เดชนี้

คำพยากรณ์ต่าง ๆ ของบรรดาอัครฑูต ที่พระเยซูได้แต่งต้้ง ล้วนแล้วแต่นำไปถึงน้ำพระทัยของพระองค์ที่ต้องสำเร็จ

และเรื่องการตักเตือนคำสอนที่ผิด ผู้เผยวจนะเทียมเท็จ ผู้เลี้ยงในคราบหมาป่า และคนอธรรมที่แทรกเข้ามาในชุมชนของพระเจ้า เหล่านี้ล้วนถูกคำพยากรณ์แจ้งไว้ล่วงหน้าเป็นพันปี

เราทั้งหลายจึงต้องยึดพระวจนะที่พระเยซูได้สั่งสอนทั้งสิ้นเอาไว้ให้แนบแน่นในชีวิตของเรา เสมอ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.