แต่มีแสงส่องสว่างในเวลากลางคืนแก่ชนชาติอิสราเอล

ฝ่ายทูตสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งนำพลโยธาอิสราเอลนั้นกลับไปอยู่ข้างหลัง และเสาเมฆซึ่งอยู่ข้างหน้า ก็กลับมาตั้งอยู่ข้างหลังเขา คือเสานั้นมาอยู่ระหว่างค่ายของชาติอียิปต์และค่ายของชนชาติอิสราเอล และเป็นเมฆมืดแก่ชาวอียิปต์ แต่มีแสงส่องสว่างในเวลากลางคืนแก่ชนชาติอิสราเอล ทั้งสองฝ่ายมิได้เข้าใกล้กันตลอดคืน
หนังสืออพยพ 14:19‭-‬20 KJV
https://bible.com/bible/175/exo.14.19-20.KJV

เมื่อพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่และพระองค์ทำการเพื่อช่วยเราในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์นั้น เราเห็นได้อีกว่าพระองค์ใช้บรรดาฑูตสวรรค์เพื่อทำให้งานบรรลุผล

ฑูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นอีกผู้หนึ่งที่คอยช่วยเหลือเรา และทำตามบัญชาของพระยาเวห์ั เราเห็นได้ว่าชีวิตนั้นรับการปกป้องและดูแลดีเพียงใด เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเพื่อช่วยและนำเรา และยังมีฑูตสวรรค์ ที่คอยปกป้องเรา แม้เรามองไม่เห็นอีกด้วย

ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องกลัวอีกแล้ว

Leave a Comment

Your email address will not be published.