แต่พระคัมภีร์ได้จองจำทุกคนไว้ในบาป เพื่อพระสัญญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะถูกมอบให้แก่บรรดาผู้ที่เชื่อ

Intimacy Tuesday 26 February 2019
ถ้าเช่นนั้นธรรมบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือ? ไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอน เพราะว่าถ้าธรรมบัญญัติที่ถูกตั้งไว้นั้นสามารถให้ชีวิต ความชอบธรรมก็จะมีได้โดยธรรมบัญญัตินั้นจริง 22แต่พระคัมภีร์ได้จองจำทุกคนไว้ในบาป เพื่อพระสัญญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะถูกมอบให้แก่บรรดาผู้ที่เชื่อ กท3 : 21-22
  • แม้ว่าธรรมบัญญัติจะไม่ได้ช่วยทำให้เรารอดได้ แต่ธรรมบัญญัติก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าได้ตั้งเอาไว้ เพื่อเป็นมาตรฐานเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าพระเจ้ามีมาตรฐานที่สูง ซึ่ง ก็จะทำให้เราเห็นว่า ด้วยกำลังของมนุษย์นัั้นไม่สามารถทำได้เลย
  • พระคัมภีร์ทำให้เรารู้ว่า เราถูกจองจำไว้ในความบาป และมีทางเดียวเท่านัั้นซึ่ง พระวจนะได้พยากรณ์ตลอดมาตั้งแต่ปฐมกาลแล้วว่า จะต้องมีผู้หนึ่งที่นำความรอดด้วยพระคุณมาถึงเรา คนนั้นก็คือพระเยซู
  • พระสัญญานิรันดรตั้งอยู่ในความเชื่อของพระเยซู และมอบมาถึงเราทุกคน สรรเสริญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.