แต่นี่ต่างหากที่เราจะมอง คือผู้ถ่อมใจและสำนึกผิดในวิญญาณจิต และตัวสั่นเพราะถ้อยคำของเรา

มือของเราสร้างสิ่งทั้งหมดนี้ และสิ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้น” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ “แต่นี่ต่างหากที่เราจะมอง คือผู้ถ่อมใจและสำนึกผิดในวิญญาณจิต และตัวสั่นเพราะถ้อยคำของเรา. อิสยาห์ 66:2

พระบิดาคอยเสาะหาผู้เชื่อที่มีหัวใจที่ถ่อม ต่อพระองค์อยู่เสมอ ความถ่อมใจเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตคริสเตียน การจำนวนชีวิตในการยอมรับรู้ในทุกทางที่พระองค์ทรงนำ และไม่ถือว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นแต่มองผู้อื่นดีกว่าตัวเองและให้พระวิญญาณเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซู

และชีวิตที่ตระหนักในความไม่สมบูรณ์ของตัวเองและพร้อมที่จะให้พระวิญญาณเข้ามาสั่งสอน เตือนสติและปรับปรุงชีวิตให้เติบโตสุภาพไพบูลย์มากขึ้น นี่คือลักษณะชีวิตที่พระบิดามองหา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *