แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่าน ท่านก็ไม่อยู่ใต้พระราชบัญญัติ

“แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่าน ท่านก็ไม่อยู่ใต้พระราชบัญญัติ”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:18‬ ‭KJV‬‬
• เมื่อชีวิตเราให้พระวิญญาณเข้ามานำหน้าแล้ว เราก็จะดำเนินอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้า
• ชีวิตที่ติดสนิทกับพระวิญญาณเสมอนั้นจะทำให้เรา มีชัยเหนือเนื้อหนังของเรา
• พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในชีวิตเรา ได้เต็มที่ เมื่อเราจำนนชีวิตต่อพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.