แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นกิจที่ทำด้วยความรักนั้นสำคัญ

intimacy Sunday 17 March 2019
เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้น การที่รับพิธีเข้าสุหนัตหรือไม่รับก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่ แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นกิจที่ทำด้วยความรักนั้นสำคัญ กท 5:6
  • พระเยซูมาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ สิ่งเดิมพระองค์ไม่ได้ห้าม แต่ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำ บางเรื่องเราเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาด้วยพระคุณของพระพระเยซู ทั้งสิ้น
  • การแสดงออกด้วยความเชื่อ นั้นจึงสำคัญมาก พระองค์เน้นย้ำตลอดเวลาที่พระองค์ได้อยู่กับเหล่าสาวก มากกว่านั้น พระองค์ปรารถนาให้เราใส่ความรักของพระองค์ เข้าไปด้วย
  • ความเชื่อที่แสดงออกด้วยความรัก เป็นสองสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมได้จาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตเราอย่างต่อเนื่อง

Leave a Comment

Your email address will not be published.