แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์นั้นดำรงอยู่

Intimacy Monday 24 December 2018
“แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์นั้นดำรงอยู่ ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน ต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และต่อผู้ที่ระลึกถึงข้อบังคับของพระองค์เพื่อจะทำตาม”
‭‭สดุดี‬ ‭103:17-18‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.17-18.thsv11

+ เพราะความรักที่พระบิดามีให้แก่เรา เราจึงมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ เพราะความรักของพระองค์เป็นนิรันดร์ เราจึงมัความมั่นใจแบะมั่นคงในการเดินติดตามพระองค์ เพราะพระทัยของพระองค์บริบูรณ์และพร้อมที่จะให้แก่เราเสมอ

+ เมื่อเราตอบสนองความรักมั่นคงของพระองค์อย่างถูกต้อง เราจะดำเนินชีวิตในความยำเกรง ไม่ทำให้พระองค์เสียใจ แต่ให้ทุกอย่างอยู่ในพระทัยของพระองค์

+ และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรารักษาพระวจนะในชีวิตให้เกิดเป็นจริงได้ ด้วยพระคุณของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.