แต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณ

คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตน ก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น แต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณ ก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น กท6:8
  • เราต้องมองด้วยสายตาที่เพ่งไปถึง นิรันดร์  นั่นคือชีวิตฝา่ยวิญญาณ การเก็บเกี่ยววิถีฝ่ายวิญญาณจะทำให้เรามีบำเหน็จนิรันดรบนแผ่นดินสวรรค์
  • มีหลายอย่างที่พระวจนะได้บอกไว้ ให้เราได้ทำและเราจะได้บำเหน็จ รางวัลนิรันดรในสวรรค์
  • โลกนี้ไม่เคยให้อะไรเรา เลย มีแต่ทำให้ชีวิตเราตกต่ำลง เราต้องขอพระวิญญาณปกป้องเราไว้

Leave a Comment

Your email address will not be published.