แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญ

เพราะว่าจะเข้าสุหนัตหรือไม่นั้น ไม่สำคัญอะไร แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญ กท.6: 15
  • ธรรมบัญญัตินั้น ไม่ได้ถูกยกเลิก แต่ก็ไม่จำเป็นสำหรับปัจจุบันที่เราได้ดำเนินและรับพระคุณของพระเยซูแล้ว
  • พระเยซูคริสต์มาเพื่อทำให้บัญญัติสมบูรณ์ โดยการตายไถ่บาปของพระองค์ เพื่อเราจะได้มีชีวิตใหม่ ผ่านพระคุณพระเจ้า ไม่ใช่การการะทำหรือการอยู่ในกฎธรรมบัญญัติ
  • พระเยซูจะเข้ามาและนำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตของเรา เมื่อเราจำนนชีวิตต่อพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.