เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา

เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา

ยอห์น 10:14‭, ‬27 KJV

https://bible.com/bible/175/jhn.10.14-27.KJV

โลกนี้เต็มไปด้วยการล่อลวงเพื่อให้ฝูงแกะของพระเจ้าทิ้งทางของพระองค์ไป โดยการล่อลวงทุกอย่างมารซาตานหาใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้เชื่อค่อยๆถดถอยจากเส้นทางขอพระองค์

เราที่เป็นแกะของพระเจ้า เราต้องฟังเสียงพระองค์อยู่เสมอ คือพระเยซูผู้เป็นแบบอย่างให้แก่เราทุกอย่างจากพระวจนะ ของพระองค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานความเข้าใจและทำให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วันต่อวันที่เราได้ใช้เวลาใกล้ชิดพระวิญญาณจะทำให้เราชัดเจนในเสียงของพระองค์ การอ่านพระวจนะก็จะช่วยทำให้เรามีหลักการและเส้นทางที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิต

ยิ่งเราใช้เวลากับพระองค์มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้ยินเสียงที่ชัดเจนของพระองค์มากเท่านั้น การให้คุณค่าเวลากับพระองค์คือพระเจ้าผู้เป็นผู้เลี้ยงของเราจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยืนหยัดและมีชัยชนะเหนือการล่อลวงทั้งหมด

จงอธิษฐานเผื่อกันและกันอยู่เสมอในฐานะที่เราเป็นแกะของกะพระเจ้าเพื่อให้เรารักกันปกป้องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านคำอธิษฐาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.