เอเฟซัส 3:12

” ในพระองค์นั้นเราจึงมีใจกล้าและมีโอกาสที่จะเข้าไปให้ถึงพระองค์ ด้วยความไว้ใจเพราะความเชื่อในพระองค์ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านว่าอย่าท้อถอยเพราะความยากลำบากของข้าพเจ้า เพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็นศักดิ์ศรีของท่านเอง “เอเฟซัส 3:12 – 13

https://www.bible.com/th/bible/275/EPH.3.12.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.