เอาความจริงคาดเอว ความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกัน

Intimacy Saturday 1 December 2018
“เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้ เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอก”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:14‬ ‭THSV11‬‬
+ ยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณ ตามที่พระวจนะได้บอก  ความจริงแบะความชอบธรรม ความจริงที่ได้จากพระวจนะ ที่เราต้องสะสมเอาไว้ เพื่อใช้ต่อกรกับมารที่ตอนล่อลวงเราให้หลง และความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้า เพราะพระองค์เท่านั้นที่ชอบธรรม และจะช่วยทำให้เราชอบธรรมผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์

Leave a Comment

Your email address will not be published.