เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เราไม่ใช่บุตรของหญิงทาส แต่เป็นบุตรของหญิงที่เป็นไท 

Intimacy Wednesday 13 March 2019
30แต่พระคัมภีร์ว่าอย่างไร ก็ว่า “จงไล่หญิงทาสกับบุตรชายของนางไปเสียเถิด เพราะว่าบุตรของหญิงทาส จะรับมรดกร่วมกับบุตรของหญิงที่เป็นไทไม่ได้” 31เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เราไม่ใช่บุตรของหญิงทาส แต่เป็นบุตรของหญิงที่เป็นไท  กท.4 : 30-31
  • คนของพระเจ้า กับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า สุดท้ายก็ไม่สามารถจะไปในปลายทางเดียวกันได้
  • พระเจ้ามีพระคุณเสมอ แม้กับคนไม่เชื่อพระเจ้า พระองค์มีเวลาและการดูแล เพราะพระองคืก็รักพวกเขา เหมือนที่ลูกทาส นางฮาการ์ได้รับ
  • เราไม่อาจไปพิพากษาใครได้ แต่เราดำเนินในพระคุณ และพระวจนะของพระองค์ อย่างซื่อสัตย์ให้มากที่สุด เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์
  • เราเป็นไทในพระเยซู และดำเนินในความรักมั่นคงของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.