ถ้อยคำพระบิดาเช้านี้

ถ้อยคำพระบิดาเช้านี้

     เมื่อเช้ามืดวันนี้ขณะที่กำลังอธิษฐานก็เข้าสู่ภวังค์ และพระเจ้าก็ได้ให้พระวจนะตอนหนึ่งเข้ามา ในภวังค์เป็นภาพของกระดาษเขียนหนังสือทั่วไปถูกฉีกออกและมีรอยยับเต็มไปหมด แต่มันตัวอักษรสีน้ำเงินเขียนด้วยลายมือแบบเด็ก ๆ เป็นพระวจนะของพระเจ้า ว่า  ” 1 ยอห์น 5 :14 ”  พอตืนขึ้นมาก็รีบมาเปิดพระวจนะ ซึ่งมีใจความว่า 

‘และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง ‘ 1 ยอห์น 5:14 https://www.bible.com/bible/174/1JN.5.14

เป็นถ้อยคำที่พระองค์ได้ย้ำให้แก่ลูกอย่างมาก เพราะในตลอดเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ลูกตั้งใจที่จะแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ 

     ลูกมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจลุกขึ้นมาอธิษฐานต่อพระบิดา พ่อของลูกตอน 4.00 น ของเช้าวันใหม่ ทุกวัน เป็นความปรารถนาที่อยากจะใกล้ชิดและเข้าใจพระทัยของพ่อให้ชัดเจน เพื่อให้กิจของพ่อในชีวิตสำเร็จ 

    ถ้อยคำตอนนี้มีความหมายอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่ลูกร้องทูล อธิษฐานก็ยังเป็นเรื่องที่กำลังจะมาถึง เป็นเรื่องสำคัญหลาย ๆ เรื่อง และวันนี้พ่อก็ได้เข้ามาย้ำเตือนอีกครั้ง ขอบคุณพ่อมากครับ ลูกจะอธิษฐานตามพระทัย ตามพระประสงค์ของพ่อ ต่อไป และมากขึ้นในพระราชกิจของพ่อ 

 

photo credit : https://www.pexels.com/photo/above-atmosphere-clouds-flight-37728/

Leave a Comment

Your email address will not be published.