เสียงขอบพระคุณพระเจ้าควรอยู่ใน ใจของเราเสมอ

28พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์
29จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์เพราะพระองค์ประเสริฐ
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ สดุดี 118:28-29
” ขอบพระคุณพระเจ้า  ” ถ้อยคำแห่งการขอบคุณสำหรับพระเมตตาอันอุดมและไม่มีที่สิ้นสุด ได้เกิดขึ้นในทุกเช้าวันใหม่ เพราะว่าความรักที่พระองค์ได้ดูแลเราเป็นอย่างดี
เสียงขอบพระคุณพระเจ้าควรอยู่ใน ใจของเราเสมอ ไม่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไร หรือได้รับสิ่งดีมากมายเพียงใด เสียงขอบคุณในหัวใจของเรายังคงต้องมีความเข้มข้นที่ไม่ต่างกัน “เพราะทุกสิ่งล้วนดี ในสายพระเนตรพระองค์เสมอ “
เมื่อเราได้มีวิถีชีวิตแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอแล้ว เราจะเห็นถึงมิติใหม่ในการดำเนินชีวิต ตามพระทัยของพระบิดา และจะรับพระพรตามพระสัญญาอย่างท้วมท้น อาเมนและอาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo credit : Luca Bravo

Leave a Comment

Your email address will not be published.