เสรีภาพแท้ในพระเยซูคริสต์

“เพราะพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พวกท่านระงับความโง่ของคนโฉดเขลาด้วยการทำดี จงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพ แต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่ว แต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:15-16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ทำดีด้วยพระคุณของพระเจ้า เพื่อให้คนอื่นเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตเรา พระบิดาให้เสรีภาพเราในการใช้ชีวิต แต่เราต้องให้พระวิญญาณทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิตของเรา ไม่ให้มีช่องทำความชั่ว ใดๆ. ขอพระวิญญาณโปรดนำหน้าและโปรดเมตตาวิญญาณของลูกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.