เลือกที่จะติดตามพระเจ้าด้วยสุดใจ

เลือกที่จะติดตามพระเจ้าด้วยสุดใจ

และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด จะปรนนิบัติพระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติ หรือพระของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์”
โยชูวา 24:15

เราได้รับพระคุณความรักจากพระเจ้า เมื่อเราได้ต้อนรับพระคริสต์เข้ามาในชีวิต เป็นสิ่งล้ำค่าที่เราไม่สมควรได้ แต่พระบิดาโปรดเมตตาประทานให้แก่เราเปล่า ๆ

ไม่เพียงแต่รับพระคุณเท่านั้น พระคริสต์ปรารถนาให้เรามีส่วนในการปรนนิบัติพระราชกิจของพระบิดา

* ในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยฤทธิ์อำนาจ
* รักษาโรคทั้งสิ้นด้วยโลหิตพระคริสต์
* สั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจ
* หนุนน้ำใจและเสริมสร้างกันด้วยความรักของพระเยซู
* ดูแลฝูงแกะด้วยแบบอย่างความเป็นผู้เลี้ยงจากพระเยซู
* รับใช้คนทั้งปวงด้วยของประทานและตะลันต์ ที่พระเจ้าประทาน

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเสริมสร้างพระกายและทำให้จิตวิญญาณเราเติบโต และเราจะมีส่วนทำให้น้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระบิดาสำเร็จในเราทั้งหลาย สรรเสริญพระบิดา

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.