เรียนรู้จักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน

Intimacy Friday 31 August 2018
แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน”
‭‭2 เปโตร‬ ‭3:18‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ชีวิตในพระเยซูคริสต์คือชีวิตที่รู้จักกับพระองค์มากขึ้นวันต่อวัน และรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ และนิสัยให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความเติบโตของผู้เชื่อและชีวิตที่ดำเนินเป็นจริงตามพระวจนะ ก็มาจากสิ่งนี้
 
+ จงใกล้ชิดติดสนิท เพื่อจะรู้จักพูดคุยกับพระองค์มากขึ้น วันต่อวัน และเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์ในชีวิตเรามากขึ้นด้วย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.