เรียนรู้การทนทุกข์ของผู้เผยวจนะ

 

Intimacy Saturday 12 May 2018 
“พี่น้องทั้งหลาย จงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:10‬ ‭THSV11‬‬
 
+ คริสเตียนยังต้องเผชิญการทนทุกข์ และการยากลำบาก อยู่ แม้ว่าเราจะได้รับพระคุณของพระองค์มากมาย ในช่วงเวลานี้ แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเผชิญการทนทุกข์ ก็ขอให้พระวิญญาณเป็นผู้ที่ช่วยเราไว้ 
 
+ ผู้รับใช้พระเจ้า ยาเวห์ ในอดีตนั้น ต้องเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้มาโดยตลอด แม้แต่ผู้ที่พระองค์ทรงแต่งตั้ง เอง ก็ยังทำให้เราเห็นว่า พวกท่านนั้นยังต้องเผชิญ ความยากลำบาก ถึงชีวิต. เรายังไม่ได้เผชิญถึงขนาดนั้น เราต้องรักษาใจและยืนหยัด ไม่ให้การทนทุกข์มาพรากเราจากพระองค์ไปได้เลย
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.