เราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชนชาติอิสราเอล

“ยิ่งกว่านั้น เราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชนชาติอิสราเอล ซึ่งชาวอียิปต์กักไว้ให้เป็นทาสและเราระลึก ถึงพันธสัญญาของเรา”
‭‭อพยพ‬ ‭6:5‬ ‭TH1971‬‬
พระบิดาโปรดฟังทุกคำร้องทูลของเราเสมอเมื่อเราเข้ามาอธิษฐานแสวงหาน้ำพระทัยต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์
แม้แม้ว่าอิสราเอลยังไม่ได้เชื่อฟังและพลังใจในพระเจ้าแต่พระองค์ก็ยังทรงมีเมตตาและช่วยเหลือพวกเขาผ่านทางโมเสส
คำวิคำวิงวอนร้องทูลได้ไปถึงฟ้าสวรรค์ เช่นเดียวกันกับที่เราเองเมื่อเผชิญภาระปัญหาหรือความยากลำบากเราจึงเข้ามาอธิฐานวิงวอนอ้อนวอนต่อพระองค์และพระองค์ก็ฟังอยู่

Leave a Comment

Your email address will not be published.