เราเห็นพลไพร่นี้แล้ว ดูเถิด เขาเป็นชนชาติคอแข็ง ฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงปล่อยเราตามลำพัง เพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อเขา

แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เราเห็นพลไพร่นี้แล้ว ดูเถิด เขาเป็นชนชาติคอแข็ง ฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงปล่อยเราตามลำพัง เพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อเขาและเพื่อเราจะผลาญทำลายเขาเสีย ส่วนเจ้าเราจะให้เป็นประชาชาติใหญ่”
หนังสืออพยพ 32:9‭-‬10 KJV
https://bible.com/bible/175/exo.32.9-10.KJV

พระเจ้าเองก็มีอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่เรามี เพราะเราเองถูกสร้างโดยพระองค์ และพระองค์ประทานลมปราณทำให้เรามีชีวิต การที่พระองค์แสดงออกทางความรู้สึก เพราะพระองค์หวงแหนคนที่พระองค์รักและเรียกพวกเขา เมื่อพวกเขาละทิ้งกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้บอกแก่พวกเขาไปสร้างเคารพขึ้นมาแทนพระองค์ จึงเป็นความโกรธที่ชอบธรรมที่พระองค์ มีสิทธิ์ขาดที่จะทำได้

เราต้องสำรวจตัวเองและขอพระวิญญาณช่วยเราไม่ให้เราดำเนินชีวิตทำให้พระองค์เสียใจ ไปมากกว่าที่เราเป็นอยู่ เรารู้ว่าพระองค์รักเราและพร้อมที่จะให้อภัยและให้โอกาสเราอยู่เสมอ และเราต้องให้พระวิญญาณช่วยเราให้เรามีชัยชนะเหนือนิสัยบาป

เพราะพระองค์รักเรา การตีสอนเราในบางครั้ง ก็เพื่อมิให้เราพลาดพลั้งล้มลง หรือป้องกันเราจากการอธรรมที่อาจเกิดขึ้น ขอพระวิญญาณช่วยให้เรามีชัยชนะ และขอให้ชีวิตเราเป็นที่พอพระทัยพระองค์ทุก ๆ วัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.