เราเป็นไทโดย พระโลหิตของพระเยซู เท่านั้น

intimacy Friday 15 March 2019
2นี่แน่ะ ข้าพเจ้าเปาโล ขอบอกท่านว่า ถ้าท่านรับพิธีเข้าสุหนัต พระคริสต์จะทรงทำประโยชน์อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลย 3ข้าพเจ้าเป็นพยานให้ทุกคนที่รับพิธีเข้าสุหนัตทราบอีกว่า เขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามธรรมบัญญัติทั้งสิ้น กท 5 2-3
  • แม้ว่าพระเจ้า จะได้ให้การมีสุหนัดเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นอิสราเอลตามที่พระเจ้า ได้สั่งเอาไว้ในพระธรรมบัญญัติเดิม แต่ในพันธสัญญาใหม่ เราได้อยู่ ในพระคุณของพระเยซู แล้ว ไม่มีเหตุที่จะต้องเข้าสุหนัตตามธรรมบัญญัติอีก
  • เราเป็นไทโดย พระโลหิตของพระเยซู เท่านั้น นั่นเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่สำหรับ เราทั้งหลาย ขอบคุณพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.