เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้น

พระเจ้าตรัสแก่ท่านว่า “เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้น ประชาชาติหนึ่งและหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้า กษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากเจ้า  ปฐก 35 11
พระสัญญาและความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้บอกแก่ยาโคบนั้น ทำให้รู้ว่าพระเจ้าที่สร้างเรา ยิ่งใหญ่มากมายเพียงใด และชีวิตที่พระองค์ใช้ยาโคบนั้นก็เช่นกัน ท่านได้กลายเป็นพระพระให้กับคนเป็นอันมาก
เราในฐานะลูกของพระองค์ เราได้รับพระสัญญาเดียวกันกับพระองค์ เราต้องยืนหยัดมั่นคงในความเชื่ออย่างแข็งขันเพื่อให้พระนามของพระองค์จะเป็นที่ เคารพสักการะนิรันดร พระเกียรติจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว พระองค์เป็นคำตอบสำหรับทุกสิ่งในชีวิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.