เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า

แล้วพระองค์ตรัสอีกว่า “เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ” โมเสสปิดหน้าเพราะกลัว ไม่กล้ามองดูพระเจ้า อพย 3 : 6

พระเจ้าทราบทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา พระเจ้าเป็นพระบิดาผู้สร้างเราทั้งหลายมาด้วยความรัก พระองค์บริสุทธิ์ และเป็นที่ยำเกรงแม้แต่โมเสสก็มิกล้าที่จะมองพระองค์

พระองค์บริสุทธิ์และปรารถนาให้เราบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน พระองค์ปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระองค์ และเมื่อถึงช่วงเวลานึงพระองค์จะสำแดงพระองค์เองแก่เรา

เราอยู่ในยุคที่พระวิญญาณอยู่ในเรา เราเองจึงไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งใด และเราเองก็ปราถรนาที่จะใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นทุกวัน เพราะเรารักและวางใจในพระนามของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.